skip to Main Content
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Benvolgut/da soci/a,

La Junta Directiva del Club Esportiu La Salle Bonanova, en reunió de data 26 de gener de 2023 i en compliment del que s’estableix en l’article 9è dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària.

L’Assemblea se celebrarà el proper dia 16 de febrer de 2023 a l’Auditori del Col·legi La Salle Bonanova a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 19.45 hores en segona, i amb el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. El Club en dades.
 2. Informe i aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 21/22.
 3. Informe i aprovació del pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 22/23.
 4. Programa de patrocini i esponsorització.
 5. Activitats i accions de Club realitzades i previstes.
  Activitats benèfiques o de caràcter social.
 6. Precs i preguntes.

Observacions per a l’assemblea general de socis del pròxim dia 16 de febrer de 2023:

Tal com apareix en els estatuts del club, us recordem que:

 • Són socis de ple dret els pares o tutors legals d’alumnes menors i majors d’edat del col·legi La Salle Bonanova, que hagin sol·licitat l’admissió del seu fill en el club seguint el procediment previst i aquesta hagi estat acceptada (art. 6 punt 4, estatuts).
 • Els socis de ple dret poden participar en l’assemblea general amb veu i vot. (art. 6 punt 6 estatuts).
 • Els exalumnes majors d’edat i els usuaris externs del club majors d’edat o els seus pares o tutors legals en cas de ser menors d’edat, són socis de categoria C i poden assistir a l’assemblea general amb veu però sense vot (art. 6 punt 5, estatuts).
 • Existeix un vot ponderat pel qual els socis de ple dret tindran un vot per cada fill o tutelat i disciplina esportiva, en cas que aquests estiguin donats d’alta en el club en més d’un esport (art. 10 punt 3, estatuts).

Per l’anterior exposat us comuniquem que a l’entrada de l’assemblea hi haurà un registre de socis per a identificar i assignar els vots en funció de les inscripcions (art. 11 punt 1, estatuts).

Posem a la vostra disposició la documentació relacionada en els següents enllaços:

Esperem la vostra assistència.

 

Salutacions, 

Club Esportiu La Salle Bonanova

Apreciado/a socio/a,

La Junta Directiva del Club Deportivo La Salle Bonanova, en reunión de fecha 26 de enero de 2023 y en cumplimiento del que se establece en el artículo 9.º de los Estatutos, ha acordado convocar la Asamblea General Ordinaria.

La Asamblea se celebrará el próximo día 16 de febrero de 2023 en el Auditorio del Colegio La Salle Bonanova a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 19:45 horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

 1. El Club en datos.
 2. Informe y aprobación de la liquidación del ejercicio económico correspondiendo a la temporada 21/22.
 3. Informe y aprobación del presupuesto del ejercicio económico correspondiendo a la temporada 22/23.
 4. Programa de patrocinio y esponsorización
 5. Actividades y acciones de Club realizadas y previstas.
  Actividades benéficas o de carácter social.
 6. Ruegos y preguntas.

Observaciones para la asamblea general de socios del próximo día 16 de febrero de 2023:

Tal como aparece en los estatutos del club, os recordamos que:

 • Son socios de pleno derecho los padres o tutores legales de alumnos menores y mayores de edad del colegio La Salle Bonanova, que hayan solicitado la admisión de su hijo en el club siguiendo el procedimiento previsto y ésta haya sido aceptada (art. 6 punto 4, estatutos).
 • Los socios de pleno derecho pueden participar en la asamblea general con voz y voto. (art. 6 punto 6 estatutos).
 • Los exalumnos mayores de edad y los usuarios externos del club mayores de edad o sus padres o tutores legales en caso de ser menores de edad, son socios de categoría C y pueden asistir a la asamblea general con voz pero sin voto (art. 6 punto 5, estatutos).
 • Existe un voto ponderado por el cual los socios de pleno derecho tendrán un voto por cada hijo o tutelado y disciplina deportiva, en caso de que estos estén dados de alta en el club en más de un deporte (art. 10 punto 3, estatutos).

Por lo anterior expuesto os comunicamos que a la entrada de la asamblea habrá un registro de socios para identificar y asignar los votos en función de las inscripciones (art. 11 punto 1, estatutos).

Ponemos a vuestra disposición la documentación relacionada en los siguientes enlaces:

Esperamos vuestra asistencia.

 

Un saludo, 

Club Esportiu La Salle Bonanova

Back To Top
Abrir chat
Hola!
Gràcies per contactar amb el Club Esportiu La Salle Bonanova!
En què podem ajudar-te?

Hola!
Gracias por contactar con el Club Esportiu La Salle Bonanova!
¿En qué podemos ayudarte?
X